Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 2. 10. 2023

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 2. 10. 2023

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (06/2023), které se koná v pondělí 2. 10. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1.  Zahájení.
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 3. Kontrola usnesení č. (05/2023)
 4. Záměr pronájmu místnosti v budově OÚ – masáže.
 5. Záměr prodeje pozemku (1/2023) par. č. 1292 – ostatní plocha, o výměře 73m2.
 6. Příkazní smlouva na TDS a koordinátor BOZP na akci “Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Volárna”.
 7. Dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova na akci “Workoutové hřiště Volárna”.
 8. Finanční prostředky pro TJ Sokol Volárna na administrativní a projektové práce na akci “Oprava multifunkčního hřiště”.
 9. Rozpočtové opatření č. 5/2023
 10. Ostatní.
 11. Diskuse.
 12. Závěr.

Zasedání zastupitelstva obce 2.10.