Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 29. 5. 2023

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 29. 5. 2023

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2023), které se koná v pondělí 29. 5. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1.  Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola usnesení č. (02/2023)
 4. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství.
 5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2023.
 6. Žádost o finanční příspěvek na činnost ZO ČSV Kolín.
 7. Žádost o finanční příspěvek , Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub RADOST.
 8. DPP na pomocné a úklidové práce v obci Volárna.
 9. Kupní smlouva, par. č. 893/8.
 10. Darovací smlouva tlaková a kanalizační větev AH1 Volárna.
 11. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV126029761, par. č. 979/4.
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV126030335, par. č. 1010/3.
 13. Smlouva o dílo o poskytování služeb, GPlus s.r.o..
 14. Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti ev. č. IDSK: OBC/0229/05792291/2022/1.
 15. Výběr zhotovitele stavby na akci „Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Volárna“.
 16. Schválení účetní závěrky za rok 2022.
 17. Schválení závěrečného účtu za rok 2022.
 18. Rozpočtové opatření č. 2/2023.
 19. Ostatní.
 20. Diskuse.
 21. Závěr.

Program