Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání

Obec Volárna

Veřejné zasedání

Starostka obce Volárna,
Vás srdečně zve na Zasedání zastupitelstva Obce Volárna,
které se koná v pondělí 29.5. od 18:00 hod.

Program:
1. Zahájení. 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 3. Kontrola usnesení č. 2/2023. 4. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství. 5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2023. 6. Žádost o finanční příspěvek na činnost ZO ČSV Kolín. 7. Žádost o finanční příspěvek, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub RADOST. 8. DPP na pomocné a úklidové práce v obci Volárna. 9. Kupní smlouva, par. č. 893/8. 10. Darovací smlouva – talová a kanalizační větev AH-1Volárna. 11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6029761, par. č. 979/4. 12. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV.12-6030335, par. č. 1010/3 13. Smlouva o dílo o poskytování služeb, GPlus s.r.o. 14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti ev. č. IDSK: OBC/0229/05792291/2022/1. 15. Výběr zhotovitele stavby na akci “Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Volárna”. 16. Schválení účetní závěrky za rok 2022. 17. Schválení závěrečného účtu za rok 2022. 18. Rozpočtové opatření č. 2/2023. 19. Ostatní. 20. Diskuse. 21. Závěr.