Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Obec Volárna

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Starostka obce Volárna
Vás srdečně zve
na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 2/2023, které se koná ve čtvrtek
9.3.2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

PROGRAM

1. Zahájení. 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 3. Složení slibu nového člena zastupitelstva. 4. Kontrola usnesení č. (01/2023). 5. Volba předsedy kontrolního výboru. 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (par. č. 1159/1 v k.ú. Volárna). 7. Žádost o finanční příspěvek pro JSDH Ovčáry. 8. Žádost o finanční podporu, Handicap Centrum Srdce o.p.s. Chotěšice. 9. Žádost o příspěvek na pořízení vozu pro svoz a rozvoz handicapovaných klientů, Cesta životem bez bariér, z.s.. 10. Žádost finanční dar “ZDRAVOTNÍ KLAUN”, o.p.s.. 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, Wic-Net s.r.o.. 12. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu “ZELENÁ OBEC”, Rema Systém, a.s.. 13. Smlouva o nájmu pozemků k nepodnikatelskému užívání, “vodní nádrž”. 14. Rozšíření kapacity ZŠ Velký Osek. 15. Rozpočtové opatření č. 1/2023. 16. Ostatní. 17. Diskuse. 18. Závěr.