Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání zastupitelstva 9. 3. 2023

Obec Volárna

Veřejné zasedání zastupitelstva 9. 3. 2023

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (02/2023), které se koná ve čtvrtek 9. 3. 2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1.  Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Složení slibu nového člena zastupitestva
 4. Kontrola usnesení č. (01/2023)
 5. Volba předsedy kontrolního výbou
 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (par. č. 1159/1 v k.ú. Volárna)
 7. Žádost o finanční příspěvek pro JSDH Ovčáry
 8. Žádost o finanční podporu, Handicap Centrum Srdce o.p.s. Chotěšice
 9. Žádost o příspěvek na pořízení vozu pro svoz a rozvoz handicapovaných klientů, Cesta životem bez bariér, z.s.
 10. Žádost finanční dar „ZDRAVOTNÍ KLAUN“, o.p.s.
 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti, WicNet s.r.o.
 12. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu „ZELENÁ OBEC“, Rema Systém, a.s.
 13. Smlouva o nájmu pozemků k nepodnikatelskému užívání, „vodní nádrž“
 14. Rozšíření kapacity ZŠ Velký Osek
 15. Rozpočtové opatření č. 1/2023
 16. Ostatní.
 17. Diskuse.
 18. Závěr.

Program