Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Závěrečný účet DSO za rok 2016

Obec Volárna

Závěrečný účet DSO za rok 2016

Příjmy:

Příjmy od členských obcí DSO byly splněny po úpravě rozpočtu na 100% – částka 27.295,- Kč. Původně bylo rozpočtováno 29.000,-Kč. Částka souvisí s počtem obyvatel v jednotlivých obcích (5,- Kč/obyvatele).

Příjem z úroků byl splněn na 84,33% tj. 7,59 Kč oproti upraveným 9,- Kč.

Celkové příjmy byly po rozpočtových opatřeních plněny na 99,99%

 

Výdaje:

Veškeré výdaje byly oproti schválenému rozpočtu čerpány po rozpočtových opatřeních na 96,23%.

Finanční příspěvky obcím a sdružením na pořádání kulturně-sportovních akcí ve výši 15.000,-Kč. Příspěvek obdržela obec Žehuň, Ovčáry, Polní Chrčice.

Výdaje na nákup kancelářských potřeb nebyly čerpány.

Výdaje na služby bank čerpány na 108,02% ze schváleného rozpočtu – bylo upraveno rozp.opatřením

Výdaje na nákup služeb (PC a zprac.účetnictví) čerpány na 123,36%. – bylo upraveno rozp.opatařením

Výdaje na pohoštění oproti schválenému rozpočtu čerpány na 227,52%.- bylo upraveno rozp.opatřením

Rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními č. 1 schváleným dne 3.11.2016 a č. 2 schváleným dne 30.12.2016.

 

Přílohy k závěrečnému účtu DSO:

Závěrečný účet DSO za rok 2016

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 za 12/2016

Rozvaha za 12/2016

Výkaz zisku a ztráty za 12/2016

Příloha za 12/2016

Zápis z přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016