Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Honební společenstvo Ovčáry – valná hromada 2012

Obec Volárna

Honební společenstvo Ovčáry – valná hromada 2012

Honební společenstvo Ovčáry,
se sídlem v ul. Vrchlického 39, Ovčáry,
zastoupené honebním starostou panem Bohuslavem Machůrkou,

Všem členům honebnÍho společenstva.

Pozvánka

Na jednání valné hromady honebního společenstva Ovčáry, která se bude konat dne 19. 2. 2012 ve 13.00 hod. v kultumí místnosti Hasičárna, ul Býchorská251 v Ovčárech

Program:

  1. Zahájení, volba návrhové a mandátní komise, volba zapisovatele VH.
  2. Zpráva mandátové komise
  3. Schválení jednacího řádu valné hromady
  4. Zpráva honebního starosty o činnosti HS v roce 2011
  5. Zpráva honebního starosty o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu honitby Mysliveckému sdružení Ovčáry
  6. Zpráva místostarosty o finančním hospodaření v roce 2011
  7. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě s LESY ČR
  8. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení
  9. Schválení usnesení VH
  10. Závěr

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Ve smyslu $ 22 odst. 4 zák.č.449/2001Sb. o myslivosti se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina ) uskuteční jednání valné hromady po uplynutí jedné hodiny v témže místě.

V Ovčárech dne 18. 1. 2012