Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 19. 2. 2018

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2018), které se koná v pondělí 19. 2. 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení (08/2017)
 4. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
 5. Schválení uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
 6. Žádost o příspěvek na provoz Handicap centra Srdce, o.p.s. Poděbrady
 7. Vykácení třešní u pozemku 979/75
 8. zřízení sběrného místa na jedlé oleje
 9. Vybudování sportovní místnosti
 10. Informace o dokončení akce ČOV, kanalizace, vodovod
 11. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 12. Schválení o podnikatelském záměru o pronájmu nebytových prostor
 13. Diskuze
 14. Závěr